design pattern

Họ và Tên:design pattern

Posts

Design Pattern - Factory pattern

Factory design pattern là 1 mẫu trong nhóm khởi tạo đối tượng. Trong Factory pattern, người dùng tạo 1 đối tượng mà ko cần biết nó đến từ đâu(class nào được sử dụng để tạo ra đối tượng). Ý tưởng đằng sau factory là đơn giản việc tạo đối tương. Nó đơn giản hơn cho việc theo dỏi đối tượng nào được tạo mà được tạo thông qua một function trung tâm, trái ngược lại với cho phép người dùng tạo đối tượng trực tiếp. Một Factory giúp đơn giản việc tạo đối tượng và sử dụng nó.

Design Pattern - Factory pattern